Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, jako Administrator danych osobowych pragniemy poinformować o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku, kiedy udostępniają nam Państwo dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, członków zarządu, wspólników, kontrahentów, dostawców lub innych osób, prosimy o poinformowanie osób, których dane osobowe zostały nam przez Państwo przekazane, iż przetwarzamy je na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej, a także o zakresie udostępnianych danych osobowych oraz o tym, że jesteście Państwo źródłem, od którego ich dane pozyskaliśmy.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (AVO GROUP Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, 05-850 Szeligi, KRS: 0001077209, NIP: 1182275541 (dalej Administrator). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@avogroup.eu lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

 1. Kategorie osób, których dane osobowy są przetwarzane:

a) klienci, będący osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników, współpracowników takich klientów;

b) kontrahenci i dostawcy usług i towarów będący osobami fizycznymi, jak również pracownicy i współpracownicy dostawców usług i towarów nabywanych przez Administratora;

c) osoby zgłaszające się do Administratora w celu rekrutacji do pracy u Administratora;

d) inne osoby, które przekazały swoje dane osobowe Administratorowi np. w związku z wysłana korespondencją jak również osób których dane zostały przekazane przy okazji świadczenia usług przez Administratora.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. przedstawienia oferty handlowej, przyjęcia zamówienia, wykonania zawartej z Państwem umowy/zlecenia w tym zapewniania odpowiedniej jakości świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – w związku z uzasadnionym interesem Administratora;
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 4. Okres przetwarzania

W zależności od celu Administrator będzie przetwarzał Państwa dane będą one przetwarzane przez okres: niezbędny do prawidłowego wykonania umowy; przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

 1. Zasady powierzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w celu właściwej realizacji usług świadczonych przez Administratora. Każde stronie przetwarzającej dane pisemnie powierzono przetwarzanie danych osobowych, na mocy której ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 1. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Administratora oraz o ich kopię (Art. 15 RODO), żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
 2. usunięcia danych, tzw. Bycia zapomnianym (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 3. przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Przetwarzanie Państwa danych na podstawie udzielonej zgody może być zaprzestane w każdym czasie, w sytuacji w której wycofacie Państwo udzieloną zgodę.

Przysługuje Państwu także, na bazie art. 13 ust. 2 lit. d RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w p. 1.

 1. Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy/zlecenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wykonania umowy/zlecenia.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wg powyższej klauzuli.

 1. Informacja o okresie przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentują lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.